Trénink jazykových schopností dle Elkonina

14.05.2020


Z mého pohledu jedinečný způsob, jak připravit děti na čtení. Perfektní pro všechny předškoláky, ale zejména přínosný pro děti s rizikem poruch čtení. Výborné zkušenosti mám s touto metodou u dětí s vývojovou dysfázií. Splňuje vše, co mám ráda - malou skupinku, úkoly odstupňované od jednoduchých ke složitějším, krásné obrázky, názornost, hravost a legrace... A míří přímo do oblasti, kterou má mnoho dětí oslabenou - sluchové vnímání.

Trocha historie...

Profesor psychologie Daniil B. Elkonin (1904-1984) patří mezi zakladatele ruské psychologické školy. Byl spolupracovníkem a následovníkem L. S. Vygotského v oblasti vývojové psychologie. Se svými spolupracovnicemi vytvořil slabikář pro první třídy ZŠ, založený na organickém propojení řečového vývoje s vývojem čtení a psaní.

A trocha současnosti...

Tato metoda patří mezi nejpropracovanější metody, jakými můžeme naučit děti číst. Získala velký mezinárodní ohlas. Dnes patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou fonematického uvědomování ve čtení a psaní. Metoda vytvořená profesorem Elkoninem inspirovala autorky Prof. PhDr. Marínu Mikulajovou, PhD. a PhDr. Miroslavu Novákovou Schöffelovou, PhD. k jejímu tvořivému zpracování ve slovenském a českém jazyce, aby sloužila našim předškolákům před vstupem do školy a všem dětem, které mohou mít nebo už mají potíže v učení ve škole. Na Slovensku vyšla v novém, přepracovaném vydání v roce 2014 s doporučující doložkou Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR, a stala se tak velmi rozšířenou součástí programu mateřských škol. Nejnovější české vydání je z roku 2016.

Principy metody

V této metodě, na rozdíl od jiných klasických metod, se postupuje od mluveného slova ke čtenému. Děti se nejdříve naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov a až potom se učí, jak se tyto hlásky dají označit písmeny. Například až ve chvíli, kdy děti pochopí, že slovo pes má tři hlásky p-e-s, se naučí, že slovo pes můžeme označit pomocí písmen P-E-S.

Je zaměřena na rozvoj fonematického uvědomování, tedy pochopení, že kromě významu mají slova zvukovou formu a jsou tvořena z jednotlivých menších celků.
V případě fonematického uvědomování z fonémů, zjednodušeně hlásek. Konkrétně to znamená například to, že dítě je schopné určit první a poslední hlásku ve slově, dokáže s hláskami různým způsobem manipulovat nebo chápe, že změnou jedné hlásky ve slově slovo mění svůj význam. Postupně se naučí chápat hláskovou strukturu mluvených slov (říkáme, že se naučí slyšet hlásky ve slovech).

Jak probíhá?

 • Trénink obsahuje 33 lekcí trvajících 45min.
 • Celá metodika je realizována formou hry.
 • Děti se vydávají do Kouzelné krajiny slov a hlásek a seznamují se s jejími obyvateli. Například Mistr Délka prodlužuje hlásky ve slovech, Mistr Slabika dělí slova na slabiky atd.
 • Každé dítě má svůj vlastní Hláskář (pracovní sešit).
 • Aby děti věděly, z jakých hlásek se slova skládají, využíváme názorné modelování: hlásky označujeme barevnými žetony a děti skládají slova ze žetonů. Postupně se naučí slyšet hlásky ve slovech i bez pomoci žetonů.

Vynikající pro děti od 5 let:

 • s přetrvávající nesprávnou výslovností (uvědomění si hláskové stavby slova má výrazně pozitivní efekt na výslovnost),
 • s rizikem poruch čtení (děti s vývojovou dysfázií či jinými odchylkami jazykového vývoje, děti, jejichž rodiče jsou dyslektici či měli obtíže se čtením na počátku školní docházky),
 • bez rizika poruch čtení jako příprava na radostné čtení s porozuměním,
 • z cizojazyčného prostředí, které si potřebují vylepšit jazykový cit pro češtinu,
 • s odkladem školní docházky.

Děti se naučí a procvičí:

 • sluchové vnímání, rozlišování, pozornost, paměť,
 • dělení slov na slabiky,
 • rytmizaci a rýmování,
 • identifikaci první a poslední hlásky ve slově,
 • rozlišování samohlásek a souhlásek,
 • měkčení a rozlišování sykavek,
 • grafomotoriku,
 • samostatnou práci, práci ve dvojici i ve skupině,
 • mnoho dalšího dle individuálních potřeb a možností skupiny.

A co o této metodě říkají rodiče dětí, které kurzem prošly?

"Elkonin - tato metoda pomohla synovi v řeči, tak i postupně ve čtení. Od první chvíle Toma zaujala. Je to zábavné učení formou příběhu, kde se postupně seznamujeme s obyvateli Krajiny slov a hlásek. Postavičky nás provázely po celou dobu učení. Tomáš postupně poznával dlouhé a krátké slabiky, hlásky, samohlásky, souhlásky atd. Díky Elkoninovi byl syn připraven na zápis do první třídy a zároveň díky této metodě zvládl i první třídu. Dokázal být před spolužáky o krok vpředu a to mu hodně pomohlo. Paní učitelka byla sama překvapena, že i přes vývojovou dysfázii Tom zvládl první třídu na jedničku. Elkonina mohu doporučit."

Maminka Tomáška, 8 let, žák 2. třídy s expresivní vývojovou dysfázií

"Jonášek jeví mnohem větší zájem o slovní hry než dříve a to určitě z důvodu pokroku - sám cítí jak se v této oblasti zlepšil a má z toho radost a tak ho to také více baví. Po každé lekci Elkonina mi Jonášek doma ukazuje co vše jste na lekci dělali a "učí" mě jak správně mám počítat slabiky nebo hlásky ve slovech. Také mi doma ukazuje obrázky a hraje si na pana učitele :-))). Lekce Elkonina ho velice obohacují a posouvají v jeho dovednostech."

Maminka Jonáška, 5,5 roku, zdravý předškolák

(Byly použity informace z www.elkonin.cz.)