Školní zralost z pohledu logopeda

21.02.2021

Máte doma předškoláka, který ještě nevyslovuje správně všechny hlásky? Váháte, zda ho dát do školy, nebo by byl lepší odklad školní docházky? Třeba vám v rozhodování pomůže tento článek.

Co je to školní zralost? Zjednodušeně by se dala popsat jako soubor dovedností a vědomostí, které jsou potřebné k tomu, aby dítě úspěšně zvládlo nástup do školy. Zahrnuje celou řadu oblastí, mimo jiné je to:

- řeč,

- sluchové vnímání,

- zrakové vnímání,

- grafomotorika,

- vnímání prostoru,

- předmatematické dovednosti,

- sociální dovednosti.

Z hlediska řeči je zcela zásadní porozumění. Předškolák by měl být schopný konverzovat, odpovídat na otázky i reagovat na pokyny, a to i na vícestupňové pokyny typu "Vezmi si papír a dej ho na stůl." Taktéž by měl rozumět tzv. předložkovým vazbám a bezpečně se orientovat v informacích tipu "Dej něco nad... pod... vedle... před... za..."

Předškolák by měl mít přiměřenou slovní zásobu, literatura uvádí cca 2500 -3000 slov. Množství slov ale samo o sobě nestačí. Pro názornost si můžeme představit v hlavě šuplíčky se slovy. Základem samozřejmě je, aby byly šuplíčky dostatečně naplněné. Ale u předškoláka už je také velmi důležité, aby věděl, co v kterém šuplíčku má, a uměl v nich rychle hledat a propojovat slova z různých šuplíčků. Předškolák by měl používat všechny slovní druhy (včetně předložek a spojek, které jsou nejnáročnější a tedy poslední ve vývoji), měl by umět vytvářet protiklady (velký - malý, hezký - ošklivý, hodný - zlý) a slova nadřazená (jablko, hruška a banán - ovoce, kalhoty, tričko, ponožky - oblečení). Měl by také umět rozluštit hádanky typu: "Myslím na žluté, kyselé ovoce. Co je to?"

Řeč předškoláka by měla plynout hladce, bez zadrhávání, přerušování, bez gramatických chyb. Měl by tvořit souvětí. Předškolák by měl bez problémů popsat dějový obrázek (nehledejte v tom složitosti, jedná se o jakýkoli obrázek, kde se něco děje - tj. pán opravuje auto, kluk venčí pejska atp.), odhalit případný nesmysl na obrázku a vysvětlit ho.

Mnoho předškoláků ještě nevyslovuje správně některé hlásky a mnoho rodičů velmi trápí, zda zvládnou nástup do školy, nebo zda by bylo lepší volit odklad školní docházky. Vývojově nejsložitější a tedy i poslední hlásky jsou sykavky (ČŠŽ a CSZ) a R a Ř, literatura uvádí, že by měly být správné do 6,5 let - tedy nemusí být nutně správně již v předškolním věku. Vždy je na místě individuální posouzení. Hlásky R a Ř jsou motoricky nejnáročnější hlásky, obvykle je tedy problém pouze v pohybu jazyka. Dítě hlásky R a Ř zná, pozná, sluchově odliší od ostatních, mnohdy je umí i napsat, ví naprosto přesně, které hlásky ještě neumí správně vyslovit. Jen pohyb jazýčku ještě není tak dokonalý, aby to zvládal. V takovém případě není důvod k odkladu školní docházky, je jen potřeba vytrvat u logopedických cvičení a dotrénovat jazýček. Jiná může (i nemusí) být situace u sykavek. Ty jsou nejnáročnější na sluchové rozlišování i na precizní nastavení jazyka. Zde je nutné odlišit, zda je problém pouze v jazyku - tedy zda dítě všechny sykavky správně sluchem rozliší, ale ještě nedokáže vytvořit správný zvuk. Pak je situace stejná jako u R a Ř - není důvod k odkladu školní docházky, je jen potřeba dotrénovat správné postavení jazyka a vyladit správný zvuk sykavek. Jiná situace nastává, když dítě sykavky správně sluchem nerozlišuje (např. ve slově sýr slyší Š, ve slově zima Ž atp.). Pak je velmi pravděpodobné, že dítě má i jiné problémy v oblasti sluchového vnímání, které by mu mohly následně dělat problémy při čtení a psaní.

A co by měl předškolák zvládat v oblasti sluchového vnímání? Zcela jistě by měl umět roztleskat slova na slabiky a říct, kolik slabik slovo má. Měl by poznat dlouhou a krátkou slabiku (bá - ba, dy - dý, mo - mó). Měl by poznat první hlásku ve slově a rozlišit, jestli daná slova začínají na stejnou hlásku nebo ne. Měl by rozlišit stejná x různá slova či slabiky (např. dítě-nítě, pes-les, ale třeba i jen dě-de, le-lo). A zcela jistě bude ve škole potřebovat dobrou sluchovou paměť - měl by si zapamatovat alespoň pět po sobě jdoucích nesouvisejících slov. A také je potřebné kvalitní sluchové postřehování - můžete si zkusit doma přečíst krátkou pohádku a dítě má za úkol tlesknout na zadané slovo (např. na slovo Karkulka v Červené Karkulce).

Je toho hodně? A to jsme probrali pouze řeč a sluchové vnímání. Na další oblasti se podíváme v příštím článku.

A proč to všechno píšu už teď? Protože do nástupu do školy zbývá půl roku, a to je dlouhá doba! Právě teď je vhodný čas se zamyslet, zda je váš předškolák dobře připravený. Podívat se na jeho silné a slabé stránky, o ty silné se opřít a ty slabé mu pomoci rozvíjet.

Rady a tipy na rozvoj sluchového vnímání naleznete v mém článku: https://www.petranejedla.cz/l/o-sluchovem-vnimani/

K rozvoji školní zralosti a jejích různých oblastí je na trhu mnoho různých her, knih a pracovních sešitů. Za sebe jednoznačně doporučuji:

  • cokoli teoretického i praktického od Jiřiny Bednářové,
  • Logico Piccolo s kartami Připraven ke startu, Předčtenářské dovednosti aj.,
  • Motanici Předčtenářské dovednosti,
  • nejrůznější materiály k dělení slov na slabiky, rozlišování krátkých a dlouhých slabik, poznávání první hlásky atp. od Martiny Kolmanové, www.logopediesusmevem.cz.

A pokud si nejste jistí, jak na tom vaše dítě je, nebo pokud si naopak jste jistí, že to sami nezvládnete, vyhledejte pomoc odborníků, nemusíte na to být sami!