O sluchovém vnímání

13.05.2020

Pojďme si dnes něco povědět o sluchovém vnímání. Proč? Deficity v oblasti sluchového vnímání jsou časté, přesto se o nich mluví poměrně málo. A to je škoda! Jsou totiž:

 • jednou ze dvou hlavních příčin nesprávné výslovnosti (to druhou příčinou jsou obtíže v oblasti oromotoriky),
 • jedním z častých důvodů pro odklad školní docházky.

Co je to sluchové vnímání? Jedná se o komplex dovedností, který zahrnuje:

 • sluchovou pozornost,
 • sluchovou identifikaci,
 • sluchovou diferenciaci,
 • sluchovou paměť,
 • sluchovou analýzu a syntézu.

Sluchová pozornost je schopnost zaregistrovat zvuk a soustředit se na zvukové podněty. Sluchová identifikace slouží k rozpoznání určitého zvuku. Sluchová diferenciace zajišťuje odlišení různých zvuků. Je tím obtížnější, čím jsou si zvuky podobnější. Z hlediska české výslovnosti je nejobtížnější u sykavek (CSZ a ČŠŽ). Sluchová paměť značí schopnost udržet v paměti sluchový vjem. Z hlediska řeči je velmi významná zejména krátkodobá sluchová paměť. Sluchová analýza je schopnost rozdělit slyšené na části (věty na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky). Sluchová syntéza je opačný proces, tedy schopnost propojit slyšené části v celek (např. slyšíme-li P-E-S, víme, že je to PES). V oblasti sluchového vnímání je významný ještě jeden pojem - fonematický sluch. Velmi zjednodušeně se jedná o pochopení, že se slova skládají z částí (fonémů), s nimiž je možné manipulovat a tím měnit slova i obsah sdělení. Je to dovednost nesmírně důležitá pro osvojování si schopnosti číst a psát, protože český jazyk je jazykem velmi ohebným s množstvím předpon, přípon a proměnlivých koncovek.

Proč jsou v dnešní době deficity v oblasti sluchového vnímání tak časté? Příčin je několik:

 • hlučné prostředítrvalá zvuková kulisa (znesnadňuje poslouchání, rozpoznávání drobných rozdílů mezi hláskami, ale také vede k tomu, že si děti "vypínají uši" a neposlouchají vůbec),
 • bezpečné prostředí (nežijeme v přímém ohrožení, můžeme si dovolit neposlouchat),
 • rychlá doba (spěcháme, mluvíme rychle, někdy s dětmi mluvíme málo a omezujeme se na pokyny, někdy jim to chceme vynahradit a vedeme nekonečné monology),
 • děti obtížně propojují zvuk se signály z ostatních smyslů (propojení informací z více smyslů usnadňuje porozumění i zapamatování, ale smyslová integrace je problematické a stále většího počtu dětí).

Jak můžeme rozvíjet sluchové vnímání u dětí?

 • odstranit trvalou zvukovou kulisu (nemít stále puštěné rádio, televizi),
 • poslouchání ticha,
 • komentování běžných, každodenních zvuků,
 • hledání zdroje zvuku (např. schovat hrající hračku),
 • experimenty se zvuky (houkání do kelímku, trubky, bouchání a ťukání s různými předměty),
 • rozlišování a komentování zvuků (stejné x jiné, potichu x nahlas)
 • hry s reakcí na zvuk, na ticho, na změnu zvuku (např. běhat, když hraje hudba, zastavit, když přestane hrát hudba),
 • pexeso pro uši (z řady zvukových pexes Kouzelné čtení, Pexeso pro uši Alexander či pexeso vlastní výroby),
 • rytmické řady (střídat např. tlesknutí - bouchnutí - tlesknutí, dítě opakuje),
 • básničky, písničky - vše, co má rytmus a rýmy,
 • společné čtení s rodičem, nejlépe doplněné aktivním prvkem (ukazování obrázků, reakce na zadané slovo, povídáním, o čem byla pohádka atp.)

Co by měl z oblasti sluchového vnímání umět předškolák?

 • roztleskat slovo na slabiky a určit počet slabik,
 • rozlišit dlouhou a krátkou slabiku (např. PA x PÁ),
 • napodobit rytmus (např. LA LÁ LA LA LÁ),
 • určit první hlásku ve slově,
 • podržet v krátkodobé sluchové paměti alespoň 5 prvků (např. nesouvisejících slov),
 • vyhodnotit, zda se daná slova rýmují, doplnit do rýmu,
 • říci celé slovo, slyší-li ho rozložené na slabiky či hlásky (např. MÁ-MA MÁMA či L-E-S LES).

A co když se nedaří? Pak je potřeba začít se systematickým rozvíjením, postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, vybírat si zábavné a hravé aktivity, dopřát dítěti zážitky úspěchu a postupně se posouvat. Nevíte-li si rady, určitě se poraďte s odborníkem. Nespokojte se s tím, že má vaše dítě odklad kvůli nedostatečně rozvinutému sluchovému vnímání. Ptejte se, jak můžete sluchové vnímání rozvíjet, aby se vaše dítě mohlo stát spokojeným a úspěšným školákem.


(V článku jsou použity obrázky z knih a materiálů Ester Staré a Milana Starého, Petry Klapákové a Martiny Kolmanové.)